Köp- och leveransvillkor

Generella villkor
Generella köp- och leveransvillkoren gäller, där inget annat är avtalat.

Betalningsvillkor
Om inget annat är avtalat gäller 15 dagar netto.
Ved for sinket innbetaling debiteras dröjsmålsränta enligt lag, samt en påminnelseavgift på 50,00 SEK.

Leveransvillkor
Kunden blir fakturerad den faktiska fraktkostnaden från Vanpee Norge AS till den uppgivna leveransadressen på beställningen/ordern.

Förändringar
Om inget annat avtalats förbehåller sig Vanpee Norge AS rätten att kunna ändra priser, rabatter, konstruktioner, materialval och liknande utan föregående meddelande.
Priserna gäller, med förbehåll om det sker förändringar i valutakurser, skatter och avgifter.

Retur
Varor kan endast returneras efter överenskommelse. En kopia av fakturan ska följa med returen. Returen sker allyid på köparens bekostnad och risk. 
Godkända returer krediteras med ett avdrag på minst 20%, för returomkostnader, på det ursprungliga fakturavärdet.

Garanti
Vanpee Norge AS har 5 års produktgaranti. Garantin gäller förutsatt att nedanstående kriterier är uppfyllda.
Garantin gäller från fakturadatum och gäller för produktions- och materialfel om produkterna använts och installerats enligt följande förutsättningar:

- Endast i enlighet med produktens avsedda syfte och användningsområde.
- Inom de angivna ramarna, vad gäller till exempel miljö.
- Med strömförsörjning inom angivna intervaller för spänning, ström och frekvens.
- På ett professionellt och lagligt sätt och i enlighet med produktdatablad, service- och användarmanualer.

Garantin täcker inte
- Någon typ av följdskada.
- Fel på grund av exponering under extrema förhållanden, t.ex. åska, blixtar, vatten, brand, dålig ventilation eller andra förhållanden som ligger utanför Vanpee Norges kontroll.
- Delar som måste bytas ut på grund av normalt slitage, till exempel konventionella ljuskällor, startare och batterier.
- Fel på grund av kompatibilitetsproblem mellan produkterna, installations- och integrationsmiljön, till exempel kontrollsystem och strömförsörjning.
- Produkter som har förändrats eller reparerats av icke auktoriserad personal.
- Normala underhålls- och reparationsproblem.
- Följdfel beroende på att systemet har anslutits till byggström eller annan form av tillfällig strömkälla.

Ersättningskostnaden måste godkännas av Vanpee Norge. Arbetet får inte påbörjas eller påföras några kostnader innan överenskommelse med Vanpee. Vanpee har rätt att själv utföra garantiarbetet.

Säljarens ansvar för fel eller brister begränsas till återleverans eller reparation av artikeln. Säljaren
är under inga omständigheter ansvarig för indirekt förlust eller följdskada som orsakats av köparen eller tredje part.

Fraktkostnader och andra kostnader i samband med garantireparationer och regelbunden service täcks av köparen, om
inget annat är överenskommet. Om garantiservice krävs av köparen, debiteras rese- och mattkostnader enligt räkning.

Salgspant
De levererade varorna säljs med panträtt och förblir säljarens egendom tills dess att de har betalats i sin helhet (jfr § 3-14 och § 3-22 i pantlagen).
Full avräkning äger inte rum förrän eventuella dröjsmålsräntor och rättegångskostnader också har betalats till fullo.

Köparen accepterar frivillig retur vid utebliven betalning.

Ekspeditionsavgift
För order understigande 500,00 SEK netto, tillkommer en expeditionsavgift på 100,00 SEK.