INTEGRITETSPOLICY

1. INLEDNING

Denna integritetspolicy syftar till att du som konsument eller kontaktperson hos en företagskund ska få information om hur Vanpee hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 

2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Vanpee är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från konsumenter och kontaktpersoner hos företagskunder som köper produkter från Vanpee.

Nedan finner du kontaktuppgifter.

Vanpee AB
Box 4115
171 04 Solna

Orgnr: 556213-2406
Telefon: 08-4452800

Vid frågor om Vanpees behandling av dina personuppgifter, vänligen maila:
gdpr@vanpee.se

 

3. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vanpee behandlar följande information om dig som kontaktperson hos ett kundföretag eller enskild näringsidkare:

-        Namn

-        Adress

-        Telefonnummer

-        Mailadress

-        Köphistorik (sparas på kunder/enskilda näringsidkare ej kontaktperson)

-        Kontakthistorik

-        Personnummer (endast enskilda näringsidkare)

-        Tidszon, IP-adress och webbläsare

Vänligen notera att uppgifter kring köphistorik i förhållande till kontaktperson hos företagskunder är kopplade till företagskunden och inte till dig som kontaktperson.

4. VAD ANVÄNDER VANPEE DINA UPPGIFTER TILL?

Kundadministration

Dina personuppgifter behandlas för att Vanpee ska kunna administrera dina (eller de vars företag du representerar) beställningar och hantera eventuella returer, garantianspråk och liknande kundadministration. Den lagliga grunden är att behandling är nödvändig för att Vanpee ska kunna uppfylla avtalet med dig som konsument eller enskild näringsidkare. Om du är en kontaktperson hos ett kundföretag sker behandlingen med en intresseavvägning som laglig grund, där Vanpees berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med kundföretaget.

Direktmarknadsföring

Vanpee behandlar även din, i egenskap av konsument, mailadress för marknadsföringsändamål. Marknadsföringen består i att Vanpee via mail skickar nyhetsbrev och erbjudanden om varor/tjänster i upp till 12 månader efter ditt senaste köp. Du kan dock när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta Vanpee på news@vanpee.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mail. Marknadsföringen sker med en så kallad intresseavvägning som laglig grund, där Vanpees berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

Även för det fall du är en kontaktperson hos ett kundföretag eller enskild näringsidkare behandlar Vanpee din mailadress för att skicka marknadsföring. Marknadsföringen riktar sig då mot det företag du representerar och baseras på den typen av varor/tjänster som du tidigare köpt och som vi bedömer vara relevanta för i din yrkesutövning. Marknadsföringen skickas i upp till fem år efter ditt senaste köp. Nyhetsbrev och marknadsföringsmail skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och marknadsföringsmail. För att avregistrera dig, vänligen kontakta Vanpee på news@vanpee.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl. Marknadsföringen sker med en ”intresseavvägning” som laglig grund, där Vanpees berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.

 

5. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

Vanpee kan komma att överföra dina personuppgifter till administratörer av webbsidan, budfirmor, PR-byråer och systemleverantörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Vanpees räkning i samband med att de utför en tjänst för Vanpee, t.ex. att leverera en beställd vara till dig eller att skicka marknadsföring/nyhetsbrev. Vanpee vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Vanpee kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Vanpees verksamhet avyttras kan Vanpee komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

 

7. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas så länge de behövs för att Vanpee ska kunna administrera köpet och eventuell retur av varan. För det fall att det finns en garantitid på köpet kommer dina kontaktuppgifter och köphistorik att sparas under garantitiden för att Vanpee ska kunna fullgöra eventuella garantiåtaganden.

Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av nyhetsbrev och marknadsföringsmejl, kommer vi att spara din maildress för marknadsföring av liknande produkter i upp till 12 månader efter ditt senaste köp om du är konsument och upp till fem år efter ditt senaste köp om du är kontaktperson hos ett företag.

För det fall att Vanpee får vetskap om att din anställning som kontaktperson hos ett kundföretag upphör eller om du av någon annan anledning upphör att vara företagskundens kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter.

Bolaget kan komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Vanpee ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som t.ex. hänger samman med Vanpees avtalsförhållande med kundföretaget, den enskilda näringsidkaren eller dig som konsument.

 

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Vanpee. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Vanpee behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Vanpee i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Vanpee överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Vanpee korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Vanpee raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
  Rätt att göra invändningar mot Vanpees behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Vanpees behandling av dina personuppgifter.
  Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Vanpee behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Vanpee utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig
  Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Vanpees behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Vanpee möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  Klagomål. Om du har klagomål avseende Vanpees behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

  Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Vanpee på gdpr@vanpee.se9. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på hemsidan.